Hitta dina kanaler för påverkan

På webbplatsen demokrati.fi får du aktuell information om beredningen av ärenden lokalt, i Finland och inom Europeiska unionen. Följ beredningen och påverka!

Hur vill du påverka?

Bekanta dig med demokratitjänsterna

Hitta kanaler för påverkan

Beslutsfattandet i kommunen, statsrådet och Europeiska unionen framskrider på olika sätt. I denna avdelning hittar du information om beslutsfattande samt om olika kanaler för påverkan.

Beslutsfattande
i kommunen

Kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunen kan fritt besluta om hur den uppfyller sin skyldighet i praktiken.

Initiativ och
anhängiggörande

Beredning och
beslutsfattande

Beslutsfattande
i landskapet

De kommande landskapen leds av landskapsfullmäktige som utses genom val. De beslutar om landskapens verksamhet, ekonomi och förvaltning.

Beredning och
beslutsfattande

Beredning
på statlig nivå

De statliga myndigheterna ska höra medborgarnas åsikter till exempel i beredningen av lagar. Enskilda människor ska ges möjlighet att bevaka sina rättigheter och intressen samt att påverka beslut som gäller dem själva. Genom ett medborgarinitiativ kan man föreslå en ny lag eller att en gällande lag ska ändras eller upphävas.

Initiativ och
anhängiggörande

Beredning och
beslutsfattande

Beslutsfattande i Europeiska unionen

Europeiska rådet beslutar om de allmänna politiska riktlinjerna för Europeiska unionen. Utifrån riktlinjerna utarbetar Europeiska kommissionen förslag till ny lagstiftning. Parlamentet behandlar lagförslaget och fattar beslut i frågan tillsammans med ministerrådet.

Initiativ och
anhängiggörande

Beredning och
beslutsfattande

Aktuellt just nu

Följ och understöd de nyaste initiativen. Delta i diskussionen och samråd.
Bekanta dig med lagstiftningsprojekt.

Stöd för deltagande

På webbplatsen Suomi.fi finns information om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, delaktighet, påverkan och röstning. Du kan till exempel bekanta dig med en guide om frivilligt arbete.
På webbplatsen Vaalit.fi finns omfattande aktuell information om val, röstning och partier. Du kan bekanta dig med en heltäckande resultat- och informationstjänst för val.
På justitieministeriets webbplats får du aktuell information om demokratipolitik, medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, beredningen av lagar och utvecklingen av författningspolitik.
På webbtjänsten Finlex.fi kan du bekanta dig med aktuell lagstiftning i Finland, avgöranden från olika domstolar, beslut från olika myndigheter, statsfördrag och regeringspropositioner.
På webbplatsen Öppen förvaltning finns det information och material som stöder utvecklingen av förvaltningens öppenhet och transparens. Webbplatsen upprätthålls av finansministeriet.
Likabehandling.fi är en databank som upprätthålls av justitieministeriet där det finns information och material om likabehandling, icke-diskriminering och goda relationer mellan befolkningsgrupper.