Behandling av personuppgifter

Vi samlar in följande uppgifter om webbtjänstens användare:

  • namn
  • e-postadress

Vid beställning av material registreras dessutom

  • gatuadress
  • postnummer och -anstalt
  • telefonnummer

Personuppgifterna som samlas in lämnas av användarna själva och de används för leverans av materialbeställningar och behandling av användarrespons. Personuppgifterna raderas när beställningen har åtgärdats eller när responsen har besvarats och uppgifterna inte längre behövs.

Personuppgifterna kan behandlas av justitieministeriets tjänstemän som svarar för webbtjänstens administration och av tjänstens programleverantörer.

Personuppgifter får lämnas ut enligt vad den gällande lagstiftningen tillåter. Till exempel om någon gjort sig skyldig till störande av post- och teletrafik, kan hans eller hennes uppgifter överlåtas för utredning av brott. Personuppgifter lämnas inte ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Du kan be att få kontrollera vilka uppgifter vi har om dig genom att kontakta oss elektroniskt, per post eller personligen. Då du ber om att få dina uppgifter ska du styrka din identitet och på så sätt bevisa din rätt att kontrollera dina uppgifter. Du kan också be den personuppgiftsansvariga att radera dina uppgifter ur tjänsten, rätta uppgifterna eller komplettera dem. I din begäran ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur uppgiften borde ändras.

Den personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter

Justitieministeriet
Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Enheten för demokrati och val
PB 25
00023 Statsrådet

 

E-post: demokratia.om@gov.fi

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats ska du i första hand kontakta oss (kontaktuppgifter ovan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till dataombudsmannen (kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi).

Mer information om behandling av personuppgifter i justitieministeriets webbtjänster: https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd.

Besökarstatistik

Statistiska uppgifter om användarna samlas in med hjälp av ett analysprogram (Matomo) som tillhandahålls av en tredje part. Programmet sparar inte kakor. Analysuppgifter om användningen av webbplatsen behandlas eller sparas inte på ett sådant sätt att enskilda användare skulle kunna identifieras. Enhetens IP-adress sparas inte i sin helhet.

Uppgifter om användarna lämnas inte ut till tredje part. Vi samlar in uppgifter för att följa hur många som använder tjänsten och hur tjänsten fungerar och för att utveckla tjänsten. Statistiska uppgifter om besökarnas enheter, webbläsare och verksamhet på webbplatsen samlas in på ett allmänt plan. Enskilda användare går inte att identifiera utifrån de insamlade uppgifterna.

Rättsregistercentralen ansvarar för upprätthållandet av besökarstatistiken. Statistiken lagras på servrar hos Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori). Servrarna finns i TietoEvrys datacenter som ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om du inte vill att uppgifter om ditt besök samlas in, kan du i din webbläsares inställningar välja funktionen ”Följ inte” (Do not track).