Avoin hallinto

Perustuslaki ja useat muut säädökset velvoittavat viranomaisia toimimaan avoimesti. Julkishallinnon tulee myös kuunnella kansalaisten mielipiteitä heitä koskevissa asioissa. Lain mukaan kansalaisilla on oltava mahdollisuus valvoa oikeuksiaan ja etujaan sekä vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon.

Avoin ja vuorovaikutteinen hallinto sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen ovat olleet valtiovallan demokratiapolitiikan lähtökohtana. Perusajatus on, että kansalaisten kuuleminen sekä hallinnon ja kansalaisten välinen vuorovaikutus parantavat asioiden valmistelun laatua. Myös päätösten toimeenpano helpottuu, kun sidosryhmät saavat osallistua ja ovat tietoisia tulevista päätöksistä.

Avoimuus ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon lisäävät ihmisten luottamusta viranomaisiin. Luottamus perustuu kokemukseen hallinnon läpinäkyvyydestä ja oikeudenmukaisuudesta, mutta myös osallisuuden kokemukseen.

Kuulemisesta vuorovaikutukseen

Kuulemisella tarkoitetaan tärkeimpien sidosryhmien näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista valmisteilla olevasta asiasta. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi viranomaiset, asiantuntijat, järjestöt, yritykset.

Kuulemisen tavoitteena on, että osallistujien vuorovaikutuksessa tuottama tieto jalostuu. Kuuleminen vahvistaa yhteistä ymmärrystä asian eri näkökohdista ja lisää ratkaisujen hyväksyttävyyttä.

Avoimen hallinnon haasteena on se, että kuulemisesta tulisi siirtyä entistä enemmän kohti vuorovaikutteista valmistelua. Kuulemisen työkaluja ja menettelytapoja on myös tarpeen uudistaa.